Skip to content

Køkkenkværne – en god idé eller spild af penge?

Det kan være plagsomt at skulle rengøre køkkenvasken for madaffald, når aftensmaden tilberedes. Alligevel er det bedre end alternativet – køkkenkværne. Det er det for dig, din sundhed og miljøet.

Der sælges flere og flere køkkenkværne, det vil sige maskiner til findeling af køkkenaffald, der monteres i afløbet på køkkenvasken. Hermed kan kartoffelskræller og andet madaffald skylles ud i kloaksystemet.

Det virker umiddelbart som en nem løsning, men af flere grunde er det en meget dårlig ide.

Den første og helt indlysende grund til ikke at montere en køkkenkværn er rotter. Antallet af rotteanmeldelser er stigende, og flere steder oplever man rotter, der er modstandsdygtige over for almindelig rottegift.  Det er derfor vigtigt, at vi ikke giver rotterne i kloaksystemet noget at leve af.

De andre grunde til ikke at installere en køkkenkværn er lidt mere komplekse. I Hjørring Kommune som de fleste andre steder er kloaksystemet ikke beregnet til transport af større mængder fast stof, og selv om en køkkenkværn findeler alt, der kommer igennem den, så viser erfaringen, at antallet af tilstoppede kloakker stiger med mængden af fast stof.

Hjørring Kommune har en velfungerende kildesortering af husholdningsaffald, hvilket betyder at det indsamlede organiske affald laves til en pulp, der kan anvendes til biogasproduktion, hvilket er en 100% CO2-neutral energikilde, og restproduktet efter biogasproduktion bliver anvendt som gødning på marker.

Hvis madaffaldet kommer gennem en køkkenkværn, så vil en del af de samme processer, som danner biogassen, foregå i kloaksystemet. Det vil sige, at en del af det organiske stof omsættes til metan, CH4, der udover at være en drivhusgas, også kan give flere lugtgener fra kloakken.

Den større mængde organisk materiale i kloakken vil desuden give en udvikling af svovlbrinte, H2S. Det er en giftig gas, der er et stort sikkerhedsproblem for driftspersonalet, der vedligeholder pumpestationer og renseanlæg. Desuden giver svovlbrinte mange skader på kloakrør og specielt er brønde af beton udsat for nedbrydning, hvilket er dyrt at udbedre.

Køkkenkværne er således skadelige for både miljøet, arbejdssikkerheden og samfundsøkonomien.