Vores serviceniveau

Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Serviceniveauet gælder for alle, der er tilsluttet Hjørring Vandselskab A/S’ spildevandsanlæg.

Det serviceniveau, som forsyningen skal efterleve ved anlæg af kloaksystemer, er ikke fastsat ved lov, men kan angives i de kommunale spildevandsplaner.

Dette betyder, at der i Hjørring Kommune ikke må forekomme oversvømmelse til naturligt terræn hyppigere end:

  • Hvert 10. år i fælleskloakerede områder
  • Hvert 5. år i separatkloakerede områder

Serviceniveauet svarer til minimumskrav i Spildevandskomiteens Skrift 27 for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn. Dette serviceniveau kan ikke kan forventes overholdt i ældre fælleskloakerede oplande fra før 2008. Det er desuden en regel, at man som grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation (at vandet løber af sig selv). Afledning af vand fra kælderplan er ikke omfattet af forsyningspligten, altså er det ikke kommunens eller forsyningens ansvar, men den enkelte grundejers. Det er derfor ejers ansvar at sikre sig, at spildevand fra kælder kan ledes til kloak uden risiko for tilbageløb. Udløb fra kælderskakte og lyskasser skal som udgangspunkt ledes/pumpes til regnvandssystem, men der kan gives dispensation i særlige tilfælde. Kontakt Hjørring Vandselskab for mere information.

Du kan læse mere om, hvordan du sikrer din kælder, undgår vand i kælderen, og hvor du finder inspiration til håndtering af regnvand på egen grund. Følg linkene og undgå dyre skader på din ejendom.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til