Alt om regningen

Du betaler dit forbrug forud og modtager en regning fra Hjørring Vandselskab to gange om året. Hvis du får dit vand leveret fra et privat vandværk, får du også en regning fra det private vandværk. 

Forklaring af din regning

To gange om året modtager du en regning fra Hjørring Vandselskab.

Regningen består af mange forskellige ydelser og afgifter, som kan være svære at gennemskue.
Derfor har vi lavet en regningsforklaring, der beskriver, hvad de forskellige ting betyder. Se mere nedenfor.

Det betyder det:
 

 • 1 Fakturanr. og dato
  Unikt nummer og dato for dannelse af fakturaen. Ringer du med spørgsmål, er det godt at have nummeret klar, så vi hurtigt kan finde den rigtige regning.
 • 2 Forb.stedsnr. og Forbrugssted
  Den adresse, fakturaen vedrører. Oplys gerne nummeret, hvis du henvender dig med spørgsmål.
 • 3 Kundeportal
  På kundeportalen kan du se dine regninger, dit forbrug og ændre dine oplysninger. Du logger på kundeportalen med dit NemID eller dit brugernavn og adgangskode.
 • 4 Dine ydelser fra Hjørring Vandselskab
  Her vises de ydelser, du har modtaget fra Hjørring Vandselskab i det forgangne år samt en opgørelse for, hvad du skal betale.
  Hvis du får dit vand fra os, betaler du for vandet samt de statslige afgifter. Hvis du har egen boring, betaler du kun de statslige afgifter. Hvis du er på offentlig kloak eller nedsivning, betaler du for afledning af spildevand eller et abonnement til den obligatoriske tømningsordning. På næste side findes en detaljeret specifikation over dit forbrug, så du kan se, hvordan din regning er sammensat.
 • 5 Din årsopgørelse
  Årsopgørelsen viser, hvad du har betalt i det forgangne år. Hvis du har betalt for lidt, vil beløbet blive lagt oveni næste aconto-betaling. Hvis du har betalt for meget, vil beløbet blive modregnet i næste aconto-betaling.
 • 6 I alt til betaling
  Det beløb, du skal betale senest den angivne dato. Beløbet er det, du eventuelt har betalt for lidt i det forgangne år + første aconto-rate for det nye år. Beløbet dækker derfor perioden fra d. 1.1.xx - 30.06.x
 
 

Det betyder det:
 

 • 7 Aflæsningsspecifikation
  Aflæsningstal og forbrug for den eller de måler(e), du har indberettet aflæsning for. Har du fået skiftet vandmåler i løbet af året, vil både den gamle og den nye måler fremgå af specifikationen.
 • 8 Afregning for perioden 01.01.xx – 31.12.xx
  Viser en udspecificeret opgørelse af dit forbrug for det forgangne år.
 • 9A Spildevand – hvis du er på offentlig kloak
  • A1 Kloak
   Du betaler en pris pr. kubikmeter spildevand, du udleder til kloakken. Beløbet går til drift af kloak og rensningsanlæg.
  • A2 Stikafgift, kloak
   Fast beløb for at være tilsluttet offentlig kloak. Beløbet går til drift og vedligehold af kloakledninger.
 • 9B Spildevand – hvis du har nedsivningsanlæg
  • B1 Nedsivning med tilladelse/uden tilladelse
   Du betaler en pris pr. kubikmeter spildevand, som du nedsiver. Prisen er en statsafgift og afhænger af, om dit anlæg er godkendt eller ej og dermed hvor godt det renser spildevandet. Hvis du har egen vandboring uden vandmåler, betaler du fast for nedsivning af 170 kubikmeter uanset om dit faktiske forbrug er højere eller lavere.
  • B2 Tømning af septiktank
   Abonnement for tømning af septiktank. Ved helårsbeboelse tømmes én gang om året, mens sommerhuse tømmes hvert 2. år. Det er obligatorisk at være med i tømningsordningen, hvis du har en septiktank.
    
  • B3 Administrationsgebyr/Hjørring Kommune
   Et gebyr, som opkræves på vegne af Hjørring Kommune. Gebyret går til administration af det lovmæssige grundlag for håndtering af tømningsordningen.
  • B4 Tømning af septiktank over 2 m3
   Hvis volumen af din septiktank overstiger 2 kubikmeter, skal du betale et tillæg pr. overstigende m3 for tømning af din tank, fordi den i så fald er større end det, der er omfattet af den almindelige tømningsordning. Tillægget opkræves på årsbasis som supplement til den almindelige tømningsordning.
 • 10 Vand
  • 11 Vand
   Du betaler en pris pr. kubikmeter rent drikkevand, som du modtager fra Hjørring Vandselskab.
  • 12 Statsafgift
   En statslig afgift på rent drikkevand. Afgiften er en grøn afgift, der betales pr. kubikmeter rent drikkevand, og har til formål at reducere vandforbruget for derved at spare på vandressourcerne. Hvis du har egen vandboring uden vandmåler, betaler du fast statsafgift for 170 kubikmeter uanset om dit faktiske forbrug er højere eller lavere.
  • 13 Drikkevandsbidrag
   En statslig afgift på rent drikkevand. Afgiften betales pr. kubikmeter rent drikkevand og er med til at finansiere den statslige og kommunale beskyttelse af grundvandet. Hvis du har egen vandboring uden vandmåler, betaler du fast drikkevandsbidrag for 170 kubikmeter uanset om dit faktiske forbrug er højere eller lavere.
  • 14 Fast afgift vand
   Fast beløb for at være tilsluttet Hjørring Vandselskab. Beløbet går til drift og vedligehold af vandledninger.

 

Hvorfor modtager jeg to regninger?

Nogle husstande i Hjørring Kommune forsynes med vand fra et privat vandværk. 
Hvis det er tilfældet, vil du få en regning på vandet fra det private vandværk. 

Du skal dog også af med det snavsede vand igen. Dette sker ved enten at aflede vandet til en kloak eller nedsive det i et nedsivningsanlæg. Hjørring Vandselskab står for at rense dit vand, hvis du er tilkoblet kloak, og sender dig en regning på dette. Hvis du har nedsivningsanlæg, opkræver vi statsafgifter for nedsivning på vegne af Staten. 

Får du vand fra et privat vandværk betaler du således vand til det private vandværk, mens du betaler spildevand til Hjørring Vandselskab. 

 

Regning til lejere

Hjørring Vandselskab sender kun regninger til ejer af en ejendom. 
Du skal derfor selv afregne direkte med din lejer.

Det er ikke muligt at få sendt regningen direkte til lejer. 

 

Kopi af regning

Du kan hente en kopi af din regning ved at logge ind på Min side
Her kan du ligeledes finde alle dine tidligere regninger. 

Hvis du er lejer, skal du henvende dig til din udlejer for at få udleveret en kopi af regningen. 

 

Tilmeld regning på mail

Du kan tilmelde dig at modtage din regning på mail ved at logge ind på Min side
Det er gratis. 

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice (PBS) kan du stadig få din regning på mail. 
Så vil pengene automatisk blive trukket og bilaget sendt til din mail. 

 

For virksomheder

Virksomheder, der ønsker elektroniske fakturaer sendt på EAN-nummer, skal ikke tilmelde sig faktura på mail.

Tilmeldes faktura på mail, vil du ikke længere modtage elektroniske fakturaer. 

 

 

Aconto-regninger og årlig opgørelse

Du modtager to forskellige regninger fra Hjørring Vandselskab. 

Din aconto-regning viser det forbrug, vi forventer, du vil have. Den beregnes automatisk ud fra det forbrug, du har haft året før. 
Din årsopgørelse viser dit faktiske forbrug ud fra den måleraflæsning, du har indberettet til os. 

Aconto-regninger

To gange om året sender vi en aconto-regning, som gælder for et halvt år ad gangen. Din aconto-regning er en regning på det forbrug, vi tror, du vil have.

Hvis vi f.eks. forventer, at du årligt bruger 50 kubikmeter, vil hver af dine aconto-regninger lyde på 25 kubikmeter. 

Du modtager din 1. aconto sammen med din årsopgørelse i marts, mens din 2. aconto kommer i september. 

1. aconto: gælder for perioden d. 1.1 - 30.6.
2. aconto: gælder for perioden d. 1.7 - 31.12.

 

Passer min aconto?

Din aconto sættes efter dit forbrug.
Hvis du f.eks. bruger 50 kubikmeter vand om året, vil din aconto være på 25 kubikmeter, fordi du betaler dit forbrug for et halvt år ad gangen.

Et gennemsnitligt aconto-forbrug for nedenstående grupper vil være som følger:

 • Enlig: 20 - 25 kubikmeter.
 • Par på to personer: 40 - 50 kubikmeter.
 • Familie på fire personer: 80 - 100 kubikmeter.
 • Stor familie på seks personer: 120 - 150 kubikmeter.

 

Beregning og ændring af aconto

Din aconto beregnes automatisk ud fra det forbrug, du har haft året før. 
Hvis der derfor er væsentlige ændringer i dit forbrug, f.eks. hvis I bliver flere i familien eller benytter boligen mindre, er det en god idé at kontakte os for at få aconto-beregningen ændret. 

Hvis vi ikke kender dit tidligere forbrug, vil vi automatisk beregne en aconto ud fra et standardforbrug for 1 eller 2 personer. 
Hvis du derfor har købt en ejendom, er det en god idé at kontakte os for at få aconto-forbruget sat rigtigt. 

Hvis din aconto har været sat forkert, vil du til den årlige opgørelse enten modtage en ekstraregning eller en tilbagebetaling. 

 

Årsopgørelsen

En gang om året modtager du en opgørelse over det faktiske forbrug, du har haft i løbet af året. Forbruget beregnes ud fra den aflæsning af måleren, som du indberetter til os ved den årlige aflæsning. 

Hvis din aconto har været sat korrekt - altså hvis det forventede forbrug svarer til det, du faktisk har haft - vil du ikke skulle betale ekstra på din årsopgørelse. 
Hvis din aconto derimod har været sat for højt eller for lavt, vil du få udbetalt dit tilgodehavende eller få en ekstraregning for det forbrug, du har haft ekstra.  

Du modtager din årsopgørelse samme med din 1. aconto i marts. 

 

Tidspunkter for udsendelse af regninger

Vi sender regninger på følgende tidspunkter:

Måned Du modtager
Januar  
Februar  
Marts Årsopgørelse for foregående år og 1. aconto (for perioden 1/1 - 30/6)
April  
Maj  
Juni  
Juli  
August  
September 2. aconto (for perioden 1/7 - 31/12)
Oktober  
November  
December Aflæsningskort
 

 

Betaling og tilgodehavender

Regninger kan betales manuelt eller automatisk via Betalingsservice (PBS). 

Betaling af regning

Du kan betale din regning på følgende måder: 

 • Via Betalingsservice (PBS).
 • Via indbetalingskort sendt på mail. 
 • Via indbetalingskort sendt med posten. Dette koster et fakturagebyr. 
 • Kontant eller via SWIPP ved opmøde i administrationen. 

Betaling fra udlandet

Hvis du skal betale din regning fra udlandet, kan du bruge følgende oplysninger: 

 • IBAN: DK65 900 145 687 030 44
 • BIC/SWIFT: SPNODK22

Tilmeld regning til Betalingsservice (PBS)

Du kan tilmelde din regning til Betalingsservice via din netbank eller nedenstående formular. 
Når du er tilmeldt betalingsservice kan du finde din regning på din netbank eller ved at logge ind på min side. 

 • PBS-nr: 05077761
 • Deb. grp.: 01270
 • Kundenr: Se oplysninger på din regning eller kontakt os. Du finder oplysningerne til tilmeldingen nederst på din regning. 

Udfyld de tomme felter nedenfor for at tilmelde dig.

Oplysninger til tilmelding til PBS findes nederst på din faktura.

Udbetaling af tilgodehavende

Et tilgodehavende vil automatisk blive udbetalt til den NEM-konto, der er tilknyttet ejeren af ejendommen. 
Hvis du skylder penge til Hjørring Vandselskab, vil et eventuelt tilgodehavende blive modregnet i det skyldige beløb før udbetaling af eventuelt restbeløb.  

Ved dødsboer, hvor afdødes konto ikke længere er aktiv, bedes du kontakte os med kontonummer hvortil vi kan foretage udbetaling. 

 

Hvis du ikke kan betale

Hvis du ikke betaler din regning til tiden, vil der automatisk blive sendt en rykker. Der tillægges rykkergebyr og morarenter. 

Reagerer du ikke på de rykkerskrivelser, vi sender dig, kan det i yderste konsekvens resultere i, at vi lukker for vandet. Der tillægges et gebyr.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, hvis du ikke kan betale til tiden. Det vil således normalt være muligt mod et gebyr at indgå en betalingsaftale, hvor det skyldige beløb afdrages i rater inden næste aconto-regning udsendes.